لباس کُردی سنگین ، رنگین است

سیلوانا

دیدن لباس های جلف ، بدون رعایت حجب و حیا ، واقعا دل هر انسان با فرهنگ و متدینی را آزرده می کند .

این روزها پوشش های نامتعارف مربوط به دختر و زن نمی شود پسران جوان و حتی مردانی با لباس های نامتعارف تیشه به ریشه اصالت و فرهنگ می زنند.

دیروز مردی را دیدم که خم شده بود و تا … پشتش بیرون مانده بود شاید حرمت قلم اجازه نمی دهد خیلی واضح نوشت ولی مطمئنم همین نه نوشتن ها ما را بیشتر به انحطاط و بیراهی خواهد کشید .

لباس های پوشیده و رنگارنگ کردی ریشه در فرهنگ و اصالت دارد .

سنگین و با وقار جلوه‌گری می کند پوشش های با حجاب و عفاف زنان کُردی نگذاریم این پوشش های زیبا کم رنگ تر بشود.

رسالت رسانه این است آگاه سازی کنیم . دست دوست عزیزم حبیب را می بوسم که چنین زیبا به تصویر کشیده است و من هر چقدر بنویسم زیباتر از دوستم نمی توانم بیان کنم !!!

پس کوتاه می نویسم و شما را دعوت می کنم ببینید و هر چقدر می توانید منتشر کنید ….