مخالفت با ایجاد استان جدید در استان آذربایجان غربی تنها به نمایندگان آذربایجان غربی محدود نشده است.